UYGULAMALAR

Çoklu Zekâ

Okulumuzda nitelikli eğitim ve öğretimi, öğrenci merkezli programları çok önemsiyor ve uygulama alanımıza alıyoruz. Çoklu zekâ modeli de bu nedenle uygulama alanımızda. Okulumuzda her öğrencimize ek zaman ve ilgi verilir böylece her bir öğrencimiz, farklı zekâ alanlarını işe koşan uyaranların bulunduğu öğrenme ortamlarında akademik, kişisel ve sosyal becerilerini geliştirme olanağı bulur. Ülkemizde iki zekâ alanı baskın olarak geliştirilirken diğer ilgi alanları görmezden gelinmektedir. Okulumuzda öğrencilerimizin ilgilerini çeken yöntem ve teknikler işe koşularak tüm öğrencilerimizin daha etkin ilgi ve zekâ alanları fark edilip geliştirilirken aktif bir şekilde eğitime dâhil olmalarını sağlayan çoklu zekâ uygulamaları, çocuklarımızın yaşam boyu öğrenici olmaları için cesaretlendiren yaratıcı bir öğretim programı sunar. Kapsamlı, dengeli ve yaratıcı öğretim programımız aracılığıyla öğrencilerimizin ruhsal, kültürel, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini bir diğer ifadeyle bütüncül gelişimlerini destekleyen öğrenme olanakları gerçekleşir. Biliyoruz ki İnsanlar çok farklı zekâ alanlarına sahiptir. Ancak zekâ tektir. Herkesin kendine özgü bir zekâ profili vardır. Zekâların her biri farklı gelişime sahiptir. Bütün zekâ alanları dinamiktir. Bir problem çözerken sadece bir zekâ alanından yararlanmayız. Bu nedenle etkinlikler tüm zekâ türlerini arttıracak şekilde planlanır. Bir zekâ alanı kullanılırken diğer alanlardan faydalanılır. Çoklu zekâ kuramının temel sayıltısı, öğretimin tüm zekâ alanlarını geliştirici olmasıdır. Bu nedenle de tek bir zekâ alanına dönük etkinlikler yapılmamalıdır. Bir alandaki gelişme, diğer alanlardaki gelişmeleri de etkiler.

Çoklu Zekâ Alanları

1 ) Sözel – Dilbilimsel Zekâ

 • Sözlü ve yazılı dili etkili kullanma becerisi vardır.
 • İçinde yaşadıkları toplumun dilinin sanatlarını, vurgularını, yöresel farklarını çok iyi kullanırlar.
 • Bu yüzden ikna kabiliyetleri gelişmiştir.
 • Kelime hazneleri geniştir.
 • Okuma, yazma ve dinleme yoluyla öğrenirler.
 • Sunuş yoluyla öğretim ve düz anlatım kullanılabilir.

2 ) Mantıksal – Matematiksel Zekâ

 • Gruplayarak, sınıflayarak ve soyutlayarak öğrenirler.
 • Akıl yürütme ilkelerini etkin kullanırlar.
 • Muhakeme becerileri üst düzeydedir.
 • Eleştirel düşünce mevcuttur. Neden-Sonuç ilişkisini ararlar. Deterministtirler.
 • Bilimsellik arayışı vardır.
 • Sorgulayıcıdırlar.
 • Araştırma inceleme, problem çözme, proje tabanlı öğrenmeler uygundur.

 

3 ) Görsel – Uzamsal Zekâ

 • Üç boyutlu düşünme yeteneğinin sonucudur.
 • Hayal güçleri kuvvetlidir.
 • İmgeleştirme kapasiteleri yüksektir.
 • Nesneler arası ilişkileri çabuk görürler.
 • Görünmenin arkasındaki görünmeyenleri görürler.
 • Görsel metaforları (benzetmeler) kullanırlar.

 

4 ) Müzikal – Ritmik Zekâ

 • Ritim ve melodilerle öğrenirler.
 • Çok sık kullanılan bir zekâ alanı değildir.
 • Simetri arayışı vardır. (Ses ahengi gibi)

 

5 ) Bedensel – Kinestetik Zekâ

 • Duygu ve düşüncelerin aktarımında bedenlerini etkin bir biçimde kullanırlar.
 • Taklit yetenekleri oldukça güçlüdür.
 • Söylenenlerden çok yapılanlar hatırlanır.
 • Beden dilini etkin bir şekilde kullanırlar. (Doğru yerde doğru jest ve mimik)
 • Psikomotor becerilerin ortaya konmasında başarılı tiplerdir.

6 ) Bireysel – Öze Dönük Zekâ

 • Bireyin kendisini anlama, duygu ve düşüncelerini yönlendirme gücünü ortaya koyar.
 • Yalnız kalmaktan, bireysel çalışmalardan, özgün projelerden zevk alırlar.
 • Bağımsızlık arayışı vardır.
 • Kendileri hakkında eleştirel düşünebilirler. Yansıtıcı düşünmeye sahiptirler.
 • Özgüven ve özsaygıları yüksektir.
 • Kopya ve taklitten uzaktırlar.
 • İzlerken öğrenme baskındır.
 • Kendilerini çok iyi tanıdığı için insanları da çok iyi tanırlar.

7 ) Sosyal – Bireyler Arası Zekâ

 • İnsan ilişkilerinde, kendini ifade etmede ve empatide başarılıdırlar.
 • İşbirliğiyle öğrenirler.
 • Yüksek iletişim becerileri vardır.
 • Yakın ve samimi ilişkiler kurarlar.

 

8 ) Doğacı – Varoluşçu Zekâ

 • Tabiata karşı bakışın belirlendiği zekâ alanıdır.
 • Sürekli doğada denge arayışı vardır.
 • Çevreye karşı hassastırlar.